L’Agència Catalana de l’Aigua defineix el sistema fluvial com aquell espai fluvial format per tres components bàsics; la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable.

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
L’espai fluvial

Zona fluvial

La zona fluvial és la zona de l'espai fluvial que ocupa el  riu. Està constituïda per la llera o llit (amb presència continuada o no d'aigua) i les riberes. A la  zona fluvial torbem els sistemes biològics associats, com també  la morfologia de la llera i les seves riberes.Forma un ecosistema pel fet que és el nexe de transmissió de vida. Per limitar la zona fluvial, es pren com a referència la línia base sorgida de la delimitació de les crescudes màximes de període de retorn de 10 anys.

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Zona fluvial

Sistema hídric

El sistema hídric és la zona de l'espai fluvial reservada a la preservació correcta i plena del règim de corrents en cas d'avinguda, pel fet que és una zona amb un risc elevat d'inundacions. És una zona imprescindible per al riu, ja que permet el pas del flux d'aigua en avinguda i, alhora, la relació mediambiental amb la resta d'elements naturals. La delimitació del sistema hídric pren com a referència la franja delimitada per la línia de cota d'inundació de l'avinguda de període de retorn de 100 anys, donant-li cert sentit i continuïtat.

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Sistema hídric

Zona inundable

La zona inundable és la zona de l'espai fluvial, que el riu arriba a ocupar esporàdicament coincidint amb avingudes extraordinàries. Té un caràcter  extemporani, la preservació de la zona inundable s'adreça a evitar danys importants si bé, i a diferència de les altres dues zones (la zona fluvial i el sistema hídric), és una zona de l'espai fluvial modificable per l'activitat humana, però sempre amb condicions. Per a la delimitació de la zona inundable es pren com a referència la línia de cota d'inundació de l'avinguda de període de retorn de 500 anys.

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Zona inundable

Durant la major part del temps, rius, rieres i torrents mantenen les seves aigües contingudes dintre de l’espai entre el llit o llera i els marges o ribera, ocasionalment es pot produir un increment de l’escolament superficial de tal manera que les lleres no poden contenir els cabals superficials inundant els espais propers (zona inundable), és el que es coneix amb el terme d’avinguda.