Les allaus es caracteritzen a través dels paràmetres següents:

  • Mida: determinada per l’allargada, el volum i el potencial destructiu. La mida de l’allau determina els possibles efectes i danys.

Font: Definicions extretes del GLOSSARY snow and avalanches del Working group
European Avalanche Forecasting Service.Taula descriptiva de les mides dels allaus.
  • Perillositat d’allaus: probabilitat que en un lloc determinat i durant un període de temps de referència s’esdevingui una allau que atenyi o depassi una intensitat determinada. Es determina, per tant, a partir de la intensitat i de la freqüència. La  intensitat: es determina a partir de la pressió d’impacte de l’allau (mesurada, normalment, en kPa). Els valors extrems arriben fins als 1000 kPa.
  • Freqüència: varia entre valors d’una vegada a l’any o més (allaus habituals), valors baixos a l’entorn d’una vegada cada 30 anys (allaus relativament freqüents), o bé a freqüències molt més baixes, inferiors a una vegada cada 300 anys (allaus extremes). Per tant, podem establir períodes de retorn de referència de: 1, 30 i 300 anys.