Els incendis forestals provoquen un gran impacte negatiu en l'àmbit humà, social i econòmic. Els impactes socials i econòmics resultants dels incendis són molt rellevants. Per exemple, els incendis forestals que el 2005 van destruir zones forestals moltgrans a Portugal van causar gairebé 800 milions d'euros en pèrdues i es van cobrar 13 vides. Pitjors van ser fins i tot els incendis que van afectar a Grècia en l'estiu de 2007, causant 64 morts i pèrdues del voltant de 5.000 milions d'euros. Encara que es pugui tractar de casos extrems serveixen d'exemple per il·lustrar la magnitud de les conseqüències socioeconòmiqes dels incendis forestals.

Les pèrdues econòmiques dels incendis forestals es poden resumir en dues tipologies:

  • les que ocorren com a conseqüència i resposta als incendis
  • les relacionades amb l'anticipació als incendis.

Les pèrdues com a conseqüència dels incendis forestals es deuen a l'exposició directa o indirecta dels béns a l'incendi. En aquesta categoria es poden incloure les pèrdues de béns i serveis forestals (per exemple, la fusta, els bolets, les àrees recreatives i per a activitats turístiques, la bellesa de l'entorn, la protecció de les conques i la biodiversitat), la propietat (habitatges, cotxes, capacitats de producció), les infraestructures (línies d'alta tensió, vials, línies ferroviàries), la salut humana (Morbiditat i mortalitat) i altres tipus de pèrdues (per exemple, el tancament de carreteres i les pèrdues de producció pels talls elèctrics). Normalment els propietaris o usuaris dels béns o serveis danyats són els que suporten aquestes pèrdues.

A més, com a resposta als incendis forestals es realitzen activitats d'extinció (mitjans terrestres aeris, equipament i equip humà) i recuperació. Aquestes activitats també resulten en costos que en la majoria dels casos haurà d'assumir la societat.

Per contra, els costos relacionats amb l'anticipació normalment són el resultat de les mesures adoptades per prevenir els incendis i protegir les persones i propietats. Aquestes mesures inclouen la prevenció dels focs (per exemple, eliminació de combustibles per la crema prescrita, els tallafocs i la neteja del terreny), formació en aspectes relacionats amb els focs, manteniment de la lluita contra incendis i altres equipaments relacionats, mesures de seguretat contra incendis i infraestructura.

Els focs forestals també poden generar conseqüències negatives difícilment mesurables però que poden afectar greument el medi ambient. Els incendis emeten una gran quantitat de partícules (carbó sòlid i altres partícules de la combustió) i de gasos, entre els quals s’inclouen els gasos d’efecte hivernacle que provoquen l’escalfament de la Terra i poden iniciar un canvi climàtic. Segons alguns estudis, la biomassa cremada s’ha incrementat a escala planetària en els últims 100 anys i les simulacions mostren que l’increment de temperatura global del planeta pot conduir a produir incendis més grans i amb més freqüència. Les partícules resultants dels incendis també poden tenir la seva incidència en el clima i, a més, poden afectar la salut tot provocant problemes respiratoris, en ser inhalades.