Hem pogut veure al llarg del mòdul com les crisis generades per catàstrofes naturals hanaugmentat els darrers anys i especialment aquelles relacionades amb la climatologia. El clima és una força poderosa que determina les oportunitats per als  humans. La renda nacional de molts països pobres o en vies de desenvolupament incrementarà o disminuirà en funció de la climatologia, per exemple els agricultors de moltes regions del món depenen de les precipitacions per tenir unes bones collites. Aquest lligam a les condicions climàtiques per tal de poder sobreviure fa que al mateix temps siguin molt vulnerables als fenòmens naturals extrems. els quals  aniran en augment per les conseqüències del canvi climàtic.

Molts autors i organitzacions especialitzades, estableixen que hi ha hagut un increment de la freqüència i intensitat de molts riscos naturals a causa del canvi climàtic. Si les conseqüències del canvi climàtic continuen donant-se, hi haurà  una major afectació en les societats més vulnerables que es troben en els països pobres o en vies de desenvolupament.

Aquests fenòmens també afecten i afectaran els països rics, però els més vulnerables  son els que patiran les més les conseqüències. Aquest és el cas de les inundacions a Nova Orleans pel pas de  l’huracà Katrina l’any 2005, la ciutat presenta  unes rendes inferiors a la mitja dels Estats Units, els efectes de l’huracà  han suposat un endarreriment en el nivell de vida d’una part important de la societat. Per tant podem dir que una major aparició de catàstrofes naturals en el món pels efectes del canvi climàtic, contribuirà a endarrerir el desenvolupament humà de les societats més vulnerables.

Per altra banda, el gran creixement demogràfic experimentat a nivell mundial en països, desenvolupats o no, i l'increment dels recursos i serveis considerats com a elements bàsics ha suposat un augment  de les interrelacions i dependències de la societat, la qual cosa ha produït l'aparició en escena de nous riscos. La globalització econòmica, que tant afecta a amplis espectres del món i la societat, també té una influència directa pel que fa a l’evolució de l’àmbit clàssic dels riscos cap a nous escenaris de risc que cal contemplar. Per tant podem dir que han sorgit nous escenaris de risc  relacionats amb el normal funcionament de la societat globalitzada, com per exemple els relacionats amb serveis públics i els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat, combustibles, medicaments, aliments i telecomunicacions, a banda d'altres com el transport) i que poden estar influït pels fenòmens naturals. Un exemple clar és l’episodi de cendres volcàniques generades pel volcà islandès l’any 2010 que va paralitzar les comunicacions aèries durant més de 15 dies a l’Europa Occidental, aquest succés va comportar greus pèrdues econòmiques en diferents sectors de l’economia.

Els nous riscos que apareixen, tenenun pes específic cada vegada major no es poden considerar des de la perspectiva clàssica sinó tot el contrari, ja que representen factors i paràmetres de perill i vulnerabilitat nous. Seran cada vegada més importants en la mesura que les societats es fan més vulnerables als serveis bàsics (apareixen nous subministraments bàsics i es requereixen cada cop en major quantitat i qualitat) i poden aparèixer nous escenaris fins ara no contemplats en la previsió del risc. Per tant, els riscos naturals i d’altres antròpics relacionats amb la dependència i vulnerabilitat de les societats respecte els serveis i subministraments bàsics seran els que cada cop més s'hauran de tenir en compte i, a més, és molt probable que el seu tractament requereixi de noves aportacions tècniques i nous enfocaments de les possibles emergències.

Com a resum, l’evolució constant de la societat cap a un nou model de sistema complex,el potent creixement demogràfic, la dependència i la vulnerabilitat energètica respecte els serveis i subministraments bàsics, i la creació de fortes interdependències territorials genera nous riscos, que es veuran afectats per  l’incrementdel valor d’alguns fenòmens naturals extrems fruit del canvi climàtic. La complexitat del seu tractament per motiu de les nombroses dependències dels sistemes complexos fa necessari d’abordar els riscos des d’una perspectiva nova, no clàssica.