De forma concreta, definim el risc com el resultat de la combinació de tres conceptes complexes:

  • un perill concret generat
  • la vulnerabilitat intrínseca dels sistemes o elements vulnerables (persones, medi ambient i infraestructures i bens en general) al perill concret i
  • l’exposició d’aquests elements vulnerables al perill concret

La definició esquemàtica anterior de risc es pot representar mitjançant una senzilla expressió matemàtica que recull la combinació dels conceptes introduïts. Aquesta és la següent:

Risc= Perill x Vulnerabilitat x Exposició

Observem que el risc és més gran quan major sigui el perill, la vulnerabilitat i/o l’exposició. Cal tenir en compte, però, que pel fet de considerar el risc com una combinació de tres conceptes amb el mateix pes específic, es poden donar situacions on valors de risc relativament petits poden contenir valors de vulnerabilitat o de perill força elevats que estiguin compensats o minimitzats per la resta de components de l'expressió.

Malgrat això, molts autors simplifiquen l'expressió anterior i d'una banda consideren la vulnerabilitat i l’exposició de forma conjunta i, de l'altra, expressen el perill com a probabilitat. Així, s'obté l'expressió matemàtica següent:

Risc = Probabilitat x Conseqüències

En l’expressió anterior el paràmetre conseqüències es considera com el producte de la vulnerabilitat intrínseca de l’element vulnerable i l’exposició al perill concret. Per tant, el concepte de conseqüències es pot assimilar a danys esperats. A més, el paràmetre probabilitat recull la freqüència amb la qual un perill concret es pot produir, o sigui, tradueix el perill com a probabilitat. Per tant, l'expressió anterior simplifica el risc en les idees de probabilitat i danys esperats.