És important definir de forma precisa el concepte de gestió del risc, la qual és una actuació transversal enversque inclou les accions de:

Previsió: anàlisi del risc i avaluació del risc i la seva predicció.

Prevenció: minimització fins a nivells acceptables.

Mitigació: reducció de les seves conseqüències sobre els elements vulnerables integra:

  • Planificació;elaboració i implantació de plans d’emergència que s’aplicaran en el moment en què es materialitzi el risc.
  • Intervenció;actuació dels cossos d’emergències davant la manifestació del risc.
  • Formació i informació
  • Rehabilitació un cop hagi finalitzat l’emergència

Per tant, la gestió del risc implica decidir sobre l’acceptabilitat dels nivells de risc (avaluació del risc), prendre les mesures de prevenció per corregir-lo fins als nivells considerats acceptables i aplicar mesures de contenció i mitigació en el cas que es manifesti.

La gestió del risc és una activitat dinàmica i reiterativa que exigeix una visió objectiva sobre el risc i una avaluació continua dels resultats de la gestió.