L’objectiu del present qüestionari és obtenir una autoavaluació del nivell de comprensió i d’assoliment dels continguts exposats en els diferents apartats del mòdul. Per aquest motiu, es formulen una sèrie de preguntes de les quals cal assenyalar l’única resposta correcta. Un cop completat el qüestionari, apareixerà el nombre d’encerts així com la resposta correcta de cada una de les preguntes.