La demografia és la ciència que estudia la població, en un sentit ample, tant del punt de vista estàtic (el que coneixem com a stocks) com des del punt de vista dinàmic (fluxos). Un stock no és mes que el conjunt de població que hi ha en un moment concret en un lloc determinat, mentre que el flux és el moviment (natural o migratori) que ens fa variar el volum i la composició dels estocs en el temps.

Com que l’objectiu del present mòdul es posar en relació les conseqüències que el creixement demogràfic té sobre el desenvolupament sostenible des d’un punt de vista global , l’anàlisi proposada es basa en dos aspectes: en primer lloc, la perspectiva quantitativa (és a dir, la mesura del volum de població i del seu creixement) i, en segon lloc, la perspectiva qualitativa, que analitza la composició interna (és a dir, l’estructura) de la població mundial.

En tots dos casos, l’estudi que es proposa abraça tant l’escala global (planetària) com estatal, amb l’anàlisi de les diferències regionals en el volum i el creixement de la població.