Conèixer i entendre quina ha estat l’evolució del nombre d’habitants del planeta Terra és un element fonamental a l’hora d’abordar la qüestió del desenvolupament sostenible.

De fet, el principi primer la Declaració de Rio per al Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible, de l’any 1992, afirma que «els éssers humans constitueixen el centre de les preocupacions relacionades amb el desenvolupament sostenible. Tots tenen dret a una vida saludable i productiva en harmonia amb la natura.»

Però al mateix temps, la població i el seu creixement és, juntament amb el creixement econòmic, una de les causes humanes principals del canvi global: a mesura que la població augmenta també augmenten les necessitats de recursos, per la qual cosa el desenvolupament esdevé insostenible.

El termes demogràfics, el creixement es pot produir per dos factors. D’una banda, el que coneixem com a moviment natural, que no és més que la diferència entre els nombre de naixements que es produeixen en una determinada regió en relació al nombre de defuncions. Per altra banda, l’altre factor que determina el creixement de la població és l’anomenat moviment o saldo migratori, és a dir, la diferència entre el volum de l’emigració i el de la immigració.

Cada un d’aquests dos elements actua de manera més o menys independent de l’altre, si bé és evident que hi ha certes interrelacions i que, en alguns casos, el creixement de l’un es pot deure al fet de compensar la disminució de l’altre, o viceversa. S’estableix, així, un joc de relacions que ens determinaran el signe i el volum del creixement del conjunt de població. D’aquest manera, parlarem de creixement positiu (guany de població) si el balanç entre tots dos és positiu, o de creixement negatiu si per la combinació de tots dos efectes hi ha una disminució de la població.

  • Creixement
  • Creixement positiu
  • Creixement negatiu

Com es pot deduir, a escala planetària, en la seva qualitat de sistema tancat, sense entrades i sortides cap o des de l’exterior, l’únic factor que determina el creixement de la població és el moviment natural. En canvi, a escales més petites (regionals, estatals...), l’evolució de la població es pot deure a un factor, a l’altre, o a tos dos, en tant que el pes de cada un d’ells és diferent a cada territori analitzat. Així ho posa de relleu l’anomenada equació compensatòria, per la qual el creixement és fruit de la casuística del moviment natural, d’una banda, i del saldo migratori, de l’altra:

Creixement = Naixements - Defuncions + Immigració - Emigració

o, simplement,

Creixement = Moviment natural + Saldo migratori

 

Els següents apartats tenen com a objectiu mesurar, d’una manera didàctica, quin ha estat el creixement recent de la població mundial i quines són les tendències futures.