Actualment viuen al planeta entorn els 6.800 milions de persones. No sempre, però, la població a escala mundial ha estat tant elevada, sinó que actualment ens trobem en el que, de moment, ha estat la xifra màxima de població, fruit d’un creixement continuat de la població.

Tot i que en termes relatius trobaríem diferents etapes de la humanitat en què el creixement de la població ha estat molt important, entre les que l’ecòleg nord americà Edward Deevey destaca l’encetada a partir de la Revolució Neolítica amb l’aparició de l’agricultura, no hi ha cap dubte que el punt de partida per arribar a la xifra actual és la Revolució Industrial (2a meitat segle XVIII), a partir de la qual es produeix un creixement demogràfic de tipus exponencial en un període molt curt de temps. Aquest creixement ocorregut durant els darrers 250 anys de la història de la humanitat emmascara el que va succeir durant els centenars de milers d’anys previs.

Durant el Paleolític inferior es calcula que la població mundial era d’uns 125.000 habitants, tots a Àfrica. El milió d’habitants s’assolí ara fa uns 300 mil anys (Paleolític mitjà) en què ja s’habità Euràsia. La població humana assolí la xifra de 5 milions fa 10 mil anys, quan ja hi ha presència a tots els continents. Al començament de l’era cristiana es calcula una població mundial d’uns 300 milions d’habitants, xifra molt similar a la de l’any 1000 en què es troba al voltant dels 310 milions. Durant l’Edat Mitjana es van produir importants crisis alimentàries degut a males collites provocades tant per situacions climàtiques com per conflictes bèl·lics, que té com a conseqüència la fam i l’aparició d’epidèmies amb una gran mortalitat, raó per la qual durant alguns períodes la població s’estanca o fins i tot retrocedeix.

Així, fa uns 250 anys la població mundial era d’uns 800 milions i des d’aquella data, la població ha anat augmentant de manera progressiva, fins a mitjans del segle XX de manera continuada però estable, i a partir d’aquella data, de manera exponencial. Així, en els darrers 25 anys la població ha crescut tant com ho havia fet en tota la història.

{iframe}maps/poblacion.html{/iframe}

Sovint, però, per fer-nos una idea del ritme de creixement no en tenim prou amb observar la diferència entre el volum de població en diferents moments en el temps, sinó que el que esdevé més interessant és expressar el creixement en nombres relatius.

Així, l’indicador que millor ens mesura el ritme de creixement d’una població és l’anomenada taxa de creixement anual acumulatiu (TCAA). En diem «acumulatiu» perquè la idea de partida és el fet de considerar, a inici de cada any, no tan sols la població inicial, sinó també l’increment experimentat fins llavors. D’aquesta manera, el creixement sempre és relatiu a la grandària poblacional a l’inici de cada any nou, de manera que la seva magnitud absoluta també anirà canviant. Per aquest motiu, alguns cops es refereix a l’indicador com de «creixement geomètric», en lloc del «creixement aritmètic» de taxes de creixement més simples.

La gràfica ens mostra com mentre la taxa de creixement anual acumulatiu s’ha mantingut estable al voltant del 4-5‰ des de principis del segle XIX fins a les primeries del segle XX. Des de llavors, el ritme de creixement de la població mundial es disparà malgrat certes oscil·lacions, se situa entorn al 15-20‰ anual.

{iframe}maps/tacc.html{/iframe}

Fruit d’aquest creixement, el nombre d’anys que es necessita perquè la població mundial es dobli s’ha reduït considerablement, des dels 100 anys —o més— fins als 40-45 anys de en actualitat.

Així, per exemple, prenent la dada de població l’any 1500, pròxima als 500 milions d’habitants, observem que van haver de transcórrer prop de 300 anys per doblar aquesta xifra, ja que la població mundial no va assolir els 1.000 milions d’habitants, com sabem, fins ben entrat el segle XIX. En canvi, per assolir els 2.000 milions (cap al 1930) d’habitants tant sols es trigaren poc menys de 150 anys, i per duplicar aquesta última xifra, i arribar als 4.000 milions d’habitants el 1975, passaren poc més de 45 anys.

En les darreres dècades, aquest augment del ritme de duplicació de la població mundial s’ha alentit força: mentre amb el màxim ritme de creixement —entre els anys 1960 i 1970 aproximadament— la publicació s’hauria duplicat en poc més de 30 anys, en l’actualitat aquesta xifra ha augmentat fins als 60 anys, fruit de la ja comentada disminució del ritme de creixement, expressat a partir de la TCAA.

{iframe}maps/any_doblament.html{/iframe}

 

Enllaç al rellotge de la població mundial:

Poodwaddle 2010 World Clock

Worldometers