Les allaus són un fenomen natural, les dimensions i característiques de les quals són variables. És evident que en funció de la magnitud, freqüència i mida, el seu impacte sobre el medi natural i antròpic serà més o menys palès.

El pas successiu d’allaus per un terreny determinat pot tenir té efectes destructors sobre diferents  elements exposats, aquests són:

  • La vegetació; el pas de les allaus produeix una destrucció del bosc. Es poden observar masses forestals totalment destruïdes, on els arbres han estat  arrencats de soca-rel o també boscos on esclarissats en franges verticals, arbres sense branques en la part del tronc que mira cap a muntanya, arbres escapçats, etc.

Font: Centre d’Estudis de la Neu i Muntanya d’Andorra (CENMA)
Troncs en zona trajecte allau

  • Erosió del sòl: les allaus de fons, és a dir aquelles allaus que involucren tot el gruix de mantell nival poden produir certa erosió del sòl, a més de destruir al seu pas la massa forestal tenen un efecte més devastador sobre el sòl. L’arrencament dels arbres fa que la zona on l’arbre s’ha descalçat sigui un punt on es produeixi una erosió més important, per exemple quan posteriorment hi hagi un precipitació d’aigua forta. També poden provocar el removiment de zones on hi ha tarteres amb blocs fins.
  • Infraestructures i edificacions; l’impacte de les allaus les vies de comunicació (carreteres i ferrocarril)  produeixen interrupcions de la circulació i, en alguns casos, accidents amb víctimes humanes. A les zones d'ocupació humana, ja siguin pobles, cases aïllades, centres turístics, d'esports d'hivern,  I'impacte de les allaus pot provocar la destrucció d'edificacions i la mort de persones.