Els sismes es caracteritzen a través dels paràmetres següents:

Magnitud

Mesura objectiva de la potència del sisme a través dels sismògrafs i expressada en forma d’energia alliberada. L’escala, establerta per Richter en 1935 (canviada posteriorment perpermetre una descripció més adequada dels sismes de major magnitud) és una escala logarítmica expressada en valors decimals.

Intensitat macrosísmica

Estimació dels efectes que produeix el sisme en un punt i que depèn de diversos factors com ara la magnitud del sisme, la seva profunditat, la distància a l’epicentre i les característiques de vulnerabilitat del sòl, de les estructures i dels elements vulnerables. El valor de la intensitat depèn del mètode utilitzat en resposta a la subjectivitat de la mesura. Pel contrari, la magnitud és objectiva i mesurable. Una magnitud pot donar lloc a diferents intensitats en funció de diferents paràmetres com ara el tipus de terreny i elements vulnerables.

Existeixen diferents escales i a Europa la més emprada és la MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik) que descriu els efectes a partir de 3 paràmetres bàsics:

a) Efectes percebuts per les persones.
b) Efectes sobre els objectes i l’entorn.
c) Danys a les construccions i estructures físiques.

Valors de l’escala d’intensitat MSK:

 • Grau I: no percebut.
 • Grau II: gairebé no percebut.
 • Grau III: dèbil, percebut parcialment.
 • Grau IV: àmpliament percebut.
 • Grau V: es desperten els que dormen.
 • Grau VI: por
 • Grau VII: danys a les construccions
 • Grau VIII: destrucció d’edificis
 • Grau IX: danys generalitzats a les construccions
 • Grau X: destrucció general de construccions
 • Grau XI: catàstrofe
 • Grau XII: canvi del paisatge

Tot i que ja hem indicat que les escales de magnitud i intensitat són diferents es pot establir una correspondència aproximada entre la magnitud (Richter) d'un sisme i la intensitat (MSK) percebuda a l'àrea epicentral. Tanmateix, la correspondència depèn fortament de la vulnerabilitat concreta dels elements constructius potencialment afectats:

Perillositat sísmica

Probabilitat que en un lloc determinat i durant un període de temps de referència s’esdevingui un terratrèmol que depassi una intensitat determinada.

Vulnerabilitat sísmica

Susceptibilitat d’un element vulnerable a patir un dany causat per un sisme. En el cas d'edificis o instal·lacions es pot expressar qualitativament en classes: de A (més vulnerable) a F (menys vulnerable).

Llindar de referència de dany

Dany sofert per un municipi consistent en més de 50 edificis inhabitables o més d’un 10% del total d’edificis del municipi inhabitables.